Política de Privacidade

Datos identificativos
1. Está a visitar o sitio web https://www.anpaoareeiro.com/ propiedade de ANPA O AREEIRO con C.I.F. G36030229 e con domicilio social na  Lugar Cruceiro, 57, 36156 Pontevedra, en diante O TITULAR.

Podes contactar co TITULAR por calquera dos seguintes medios:

Teléfono: 666 68 91 22

Correo electrónico de contacto: anpa.areeiro@nontedurmas.org

Aloxamento web

Ionos 1&1

Teléfono: 91 136 0000

E-mail: info@ionos.com

Usuarios

2. As presentes condicións (en diante Aviso Legal) teñen por obxecto regular o uso da páxina web do TITULAR que pon a disposición do público.

O acceso e/ou uso deste sitio web atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as condicións xerais de uso aquí reflectidas. As citadas condicións serán de aplicación independentemente das condicións xerais de contratación que, no seu caso, resulten obrigatorias.

Uso do portal

3. anpaoareeiro.com proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, “os contidos”) en Internet pertencentes ao TITULAR ou aos seus licenciantes aos que o USUARIO poida ter acceso.

O usuario asume a responsabilidade do uso do portal. Esta responsabilidade esténdese ao rexistro que sexa necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. No devandito rexistro, o USUARIO será o responsable de facilitar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, o USUARIO poderá recibir un contrasinal do que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial do mesmo.

O USUARIO comprométese a facer un uso axeitado dos contidos e servizos (p.ex. servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias) que O TITULAR ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non utilizalos para:

Realizar actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública.
Difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de defensa do terrorismo ou de vulneración dos dereitos humanos.
Provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de anpaoareeiro.com dos seus provedores ou de terceiros, introducir ou difundir virus informáticos ou outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados.
Tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.
Utilizar o sitio web ou a información nel contida con fins comerciais, políticos, publicitarios e para calquera uso comercial, especialmente no envío de correos electrónicos non solicitados.
O TITULAR resérvase o dereito a retirar todos os comentarios e achegas que atenten contra o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non ser apto para a publicación. En todo caso, O TITULAR non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través de foros, chats ou outras ferramentas de participación.

Protección de datos

4. Todo o relacionado coa política de protección de datos está incluído no documento de política de privacidade.

Contidos. Propiedade intelectual e industrial

5. O TITULAR é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do seu sitio web, así como dos elementos nela contidos (a título de exemplo: imaxes, fotografías, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos). , combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais empregados, programas informáticos necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), propiedade do TITULAR ou dos seus licenciantes.

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, segundo parágrafo, da Lei de Propiedade Intelectual, a reprodución, distribución e comunicación pública, incluída a modalidade de posta a disposición dos mesmos, de todo ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais. fins, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización do PROPIETARIO.

Exclusión de garantías e responsabilidade

6. O USUARIO recoñece que o uso do sitio web e dos seus contidos e servizos realízase baixo a súa exclusiva responsabilidade. En concreto, a título enunciativo, O TITULAR non asume ningunha responsabilidade nos seguintes ámbitos:

A dispoñibilidade do funcionamento do sitio web, dos seus servizos e contidos e da súa calidade ou interoperabilidade.
A finalidade para a que a páxina web serve aos obxectivos do USUARIO.
A infracción da lexislación vixente por parte do USUARIO ou de terceiros e, en concreto, dos dereitos de propiedade intelectual e industrial que sexan titularidade doutras persoas ou entidades.
A existencia de códigos maliciosos ou calquera outro elemento informático lesivo que puidese provocar o sistema informático do USUARIO ou de terceiros. É responsabilidade do USUARIO, en todo caso, dispoñer das ferramentas adecuadas para a detección e desinfección destes elementos.
O acceso fraudulento a contidos ou servizos por parte de terceiros non autorizados, ou, no seu caso, a captura, eliminación, alteración, modificación ou manipulación de mensaxes e comunicacións de calquera índole que os devanditos terceiros poidan realizar.
A exactitude, veracidade, actualidade e utilidade dos contidos e servizos ofrecidos e o uso posterior que o USUARIO faga deles. O TITULAR utilizará todos os esforzos e medios razoables para proporcionar información actualizada e fiable.
Os danos ocasionados nos equipos informáticos durante o acceso ao sitio web e os danos ocasionados aos USUARIOS cando se orixinen por avarías ou desconexións nas redes de telecomunicacións que interrompan o servizo.
Danos ou perdas derivados de circunstancias derivadas de circunstancias imprevisibles ou de forza maior.
No caso de existir foros, uso do mesmo ou doutros espazos similares, debe terse en conta que as mensaxes reflicten só a opinión do USUARIO que as envía, que é o único responsable. O PROPIETARIO non se fai responsable do contido das mensaxes enviadas polo USUARIO.

Modificación deste aviso legal e duración

7. O TITULAR resérvase o dereito de realizar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo modificar, suprimir ou engadir cantos contidos e servizos se presten a través do mesmo, como a forma en que estean representados ou localizados. no teu portal.

A vixencia das citadas condicións estará en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

Ligazóns (

8. No caso de que anpaoareeiro.com inclúa ligazóns ou hipervínculos a outros sitios de Internet, O PROPIETARIO non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. O TITULAR en ningún caso asumirá responsabilidade algunha polos contidos de calquera enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera asunto ou información contida en calquera destes hipervínculos e outros sitios en Internet. Así mesmo, a inclusión destas conexións externas non suporá ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

Dereitos de exclusión

9. O TITULAR resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou aos servizos ofrecidos sen previo aviso, por petición propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran o contido deste aviso legal.

Xeneralidades

10. O TITULAR perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera uso indebido do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

Lei aplicable e xurisdición

11. A relación entre O TITULAR e O USUARIO rexerase pola normativa española vixente. Todas as controversias e reclamacións derivadas deste aviso legal serán resoltas polos xulgados e tribunais españois.

Menores

12. anpaoareeiro.com dirixe os seus servizos a usuarios maiores de 18 anos. Os menores desta idade non están autorizados a utilizar os nosos servizos e, polo tanto, non deben enviarnos os seus datos persoais. Informamos que de darse tal circunstancia, anpaoareeiro.com non se fai responsable das posibles consecuencias que poidan derivarse do incumprimento do aviso que se establece nesta mesma cláusula.